Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Contractant: De onderneming die op grond van de overeenkomst producten of diensten van Quest Sales & Marketing Automations B.V., handelend onder de naam QuestMarketing.nl, hierna te noemen Quest, afneemt.
Quest: Quest Sales & Marketing Automations B.V., Zwanebloem 47, 2408LT te Alphen aan den Rijn.
Diensten: De diensten die Quest op grond van de overeenkomst aanbiedt.
Producten: Producten en/of andere zaken die Quest krachtens de overeenkomst levert of ter beschikking stelt.
Offerte: Ieder geheel vrijblijvend aanbod van Quest voor de levering van diensten of producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van de contractant of derden, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering van producten en/of diensten van Quest, evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Quest zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).

2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Quest aangepast worden. Quest adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle offertes blijven gedurende 30 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2 Quest heeft het recht om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de contractant aansprakelijk te zijn.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat contractant een schriftelijke, elektronisch opgenomen mondelinge of per e-mail verzonden mededeling aan Quest heeft gedaan ter bevestiging, dan wel op het moment dat Quest uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

3.4 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens contractant of Quest binden beide partijen slechts indien deze via e-mail door Quest zijn bevestigd.

3.5 Annuleringkosten van deze overeenkomst door contractant binnen 14 dagen na tekendatum, en voordat Quest is gestart met de uitvoering van de overeenkomst, bedragen 30% van de totale project prijs.

Artikel 4: Minimale duur overeenkomst

4.1 De duur van de overeenkomst is maximaal 12 maanden (1 jaar), tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. De overeenkomst dient door eenzelfde manier opgezegd te worden, minimaal 1 maand voor het einde van het contractjaar. Indien het project niet met inachtneming van de genoemde termijn voor het einde van het contractjaar wordt opgezegd, wordt het project automatisch met een maand verlengd. In bijzondere gevallen, onder meer de gevallen genoemd in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, is Quest gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4.2 Van overeenkomst deel uitmakende producten, waarvan is aangegeven dat deze van tijdelijke aard zijn, worden na het verstrijken van de overeengekomen duur en/of bij (automatische) voortzetting van het contract beëindigd en niet verlengd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

4.3. Bij beëindiging van het contract wordt alle data door Quest permanent verwijderd. Hierdoor is het niet mogelijk om na beëindiging van het contract alsnog te verlengen.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

5.1 Activeringsdata van de producten worden slechts bij benadering opgegeven maar zijn in de regel uiterlijk twee weken nadat de factuur is voldaan. De overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de dag van activering van de advertentiecampagnes.

5.2 Quest kan niet garanderen dat de diensten en producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten en producten van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Quest streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de contractant zo beperkt mogelijk te houden.

5.3 Quest behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren. Quest zal de contractant hierover informeren, indien deze de advertentiecampagne van de contractant nadelig beïnvloeden.

5.4 Quest is bevoegd de levering van diensten en producten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

5.5 De contractant zal de voor de aansluiting benodigde formulieren invullen en (elektronisch) ondertekenen. De contractant staat jegens Quest in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Quest voor enige aanspraak van derden ter zake.

5.6 Quest kan niet garanderen dat met door haar uitgevoerde werkzaamheden het door contractant gewenste resultaat wordt bereikt. De aanvaarde overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverbintenis.

5.7 Bij gelijktijdig gebruik van Sociale Mediakanalen door contractant en Quest kan gevolgen hebben voor de betreffende Social Media kanalen. Bij overmatig gebruik kan het betreffende Social Media kanaal besluiten het account te blokkeren of zelfs te verwijderen. Quest verwerpt alle claims en schade t.g.v. gelijktijdig dan wel overmatig gebruik van deze kanalen. Tevens kan het gebruik van automatiseringssystemen t.b.v. het plaatsen van content en/of berichten leiden tot een blokkade van een Social Media kanaal. Ook hiervan accepteert Quest geen enkele vorm van aansprakelijkheid en wijst alle vorderingen en schadeloosstellingen bij voorbaat af.

Artikel 6: Geheimhouding & beveiliging

6.1 Quest zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de contractant, waarvan duidelijk is dat de contractant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

6.2 Quest zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Quest geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Quest sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

6.3 De door Quest gebruikte werkwijzen, zoekwoorden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Quest en zijn strikt voorbehouden aan Quest en worden niet aan contractant of derden verstrekt, behoudens het in punt 5.4 gestelde, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7: Tarieven

7.1 Het tarief dat Quest berekend kan bestaan uit een vast component en een variabel component.

7.2 Het vaste component bestaat uit het campagnemanagement voor een of meerdere producten en/of diensten.

7.3 Het variabele component bestaat uit de kosten voor Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, advertentie opmaak, Marktplaats, 0800-gesprekken en eventuele andere kosten. Contractant rekent, bij voorkeur rechtstreeks zelf, uitsluitend de kostprijs van deze klikken, credits of telefoongesprekken af, middels een maandelijks advertentietegoed. De variabele kosten, maximaal ter hoogte van het advertentietegoed genoemd in de abonnementsovereenkomst (bij geen ingevuld bedrag € 100, – per maand per regio) worden vooraf per kalendermaand berekend en dient tijdig voldaan te zijn. Bij niet tijdige betaling worden campagnes gepauzeerd en kan verlies van data betekenen. Quest is hiervoor niet aansprakelijk.

7.4 Het is voor de contractant mogelijk om tijdens de contractperiode de overeenkomst uit te breiden met meerdere regio’s of producten. Het is voor de contractant niet mogelijk om gedurende de contractperiode het aantal producten te beperken, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door Quest.

7.5 Quest is gerechtigd de tarieven van het vaste component periodiek te wijzigen. Tariefsverhogingen worden uiterlijk een maand voor dat deze ingaan aan de contractant via e-mail kenbaar gemaakt. Tariefsverhogingen die beperkt zijn tot aanpassing aan de inflatie zullen voor de contractant nimmer een reden kunnen vormen een lopende overeenkomst te beëindigen.

7.6 Van overeenkomst deel uitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, worden bij voortzetting van het contract, voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 8: Facturering en betalingen

8.1 Een factuur wordt maandelijks aan de contractant verzonden per e-mail.

8.2 Al wat de contractant op basis van de overeenkomst aan Quest verschuldigd is zal dan wel binnen de betalingstermijn voldaan moeten zijn dan wel automatisch geïncasseerd worden.

8.3 Facturen die (om welke reden ook) niet via automatische incasso worden afgeschreven dienen, tenzij anders overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.4 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Quest.

8.5 Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de contractant zonder ingebrekestelling in verzuim en is de contractant wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.

8.6 In geval van niet tijdige betaling is Quest gerechtigd de contractant zonder aankondiging of mededeling direct af te sluiten van de producten en diensten totdat alle facturen zijn betaald. Hieronder valt ook het stopzetten of opschorten van lopende advertenties, het offline halen van de website en het opschorten van vertoning van de Video Commercial.

8.7 Alle kosten van invordering van het door de contractant verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de contractant. De hoogte van de aan Quest of het namens haar optredende incassobureau verschuldigde incassokosten zijn een percentage van de hoofdsom conform de wettelijke regels, vermeerderd met de wettelijke rente.
8.8 Betalingen van de contractant aan Quest zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de contractant bij betaling anders vermeldt.

8.9 Contractant krijgt een e-mail wanneer het advertentietegoed voor 60%, 95% en 99% verbruikt is. Bij het volledig verbruiken van het beschikbare advertentietegoed wordt de campagne door Quest automatisch voor het resterende gedeelte van de maand stopgezet. Contractant heeft de mogelijkheid door extra advertentietegoed te voldoen de campagne weer te activeren.

Artikel 9: Ontbinding, schadevergoeding, opschorting

9.1 Indien de contractant: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens contractant na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.2 Onverminderd het overige in de overeenkomst bepaalde, is Quest in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rentes, en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de contractant; en/of (b) enig door de contractant aan Quest verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de contractant zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

9.3 Indien Quest wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Quest op enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), overbelasting van het internet, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van Quest of derden die diensten aan Quest leveren en andere storingen die buiten de macht van Quest liggen, is Quest gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de contractant zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Quest op betaling door de contractant voor reeds door Quest verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Quest alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
9.4 In het geval van fraude of het vermoeden van kennelijke fraude is Quest gerechtigd iedere geleverde dienst of producten direct af te sluiten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Quest voor schade die de contractant lijdt doordat Quest (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) – van de levering waarmee de schade verband houdt. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, zoals aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

10.2 Quest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door klikken op advertenties geplaatst door Quest namens de contractant, welke niet tot een paginabezoek van de website van de contractant leidden.

10.3 Quest is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard acceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens contractant.

10.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Quest is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde diensten en producten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat kennisgeving hieromtrent Quest heeft bereikt.

10.5 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Quest c.q. in dienst zijn bij Quest c.q. die door Quest bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en die door contractant tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Quest tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Quest alleen zou hebben dienen te vergoeden.

10.6 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Quest of enige persoon voor wie Quest wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel.

10.7 De contractant vrijwaart Quest voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de aansluiting of diensten door of vanwege de Quest.

Artikel 11: Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank ter keuze van Quest.

Artikel 12: Wijzigingen

12.1 De contractant is verplicht Quest onmiddellijk schriftelijk, per fax of per e-mail op de hoogte te stellen van wijzigingen met betrekking tot NAW gegevens en bank- of girorekening alsmede alle andere omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder wijziging van domeinnaam en/of hostingpartij.

Artikel 13: Producten en diensten

13.1 Producten en diensten welke Quest in gebruik geeft aan de contractant blijven eigendom van Quest en wordt slechts in bruikleen aan de contractant aangeboden.

13.2 Quest heeft het recht om kosten, welke opgelegd zijn dan wel mogelijk opgelegd worden vanuit overheidsinstanties m.b.t. haar dienstverlening aan de contractant door te berekenen. Hierbij wordt met name (maar niet uitsluitend) gedoeld op de kosten m.b.t. het toezicht houden op de servicenummers (0800-telefoonnummers) door de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit, kortweg OPTA genoemd.

13.3 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen contractant en Quest zullen geleverde diensten onherroepelijk opgeschort worden: contractant kan geen gebruikersrecht uitoefenen op de geleverde diensten.

13.4 Contractant vrijwaart Quest van iedere aanspraak op auteursrechtelijk beschermde of gekopieerde bestanden die contractant aanlevert